RAINA, 200 x 130 cm, 2017,JPG

RAINA , 2017, 130 x 200 cm